Naamusa karaa deemsaa ()

Jamaaal Muhammad ahmad

Barruun kun naamusa karaa deemsaaf barbaachisu qajeellotti nama barsiisa.

  |

  Naamusa karaa deemsaa.

  آداب السفر

  (الأورومية – Oromo)

  بقلم أبي رافع الشيخ جمال بن الشيخ محمد

  Qophessaan abuu raafii(shekhjamaal)

  2013 - 1434

  1-الحرص على دعاء السفر

  Kadhaa yeroo karaa deemaanii irratti bololuu

  Abdallaah ibnu umar R.A. akkana jedhe, Nabiin keenya S.A.W. yeroo karaa deemuuf gala isaanii yaabbatan akkana jedhan jedhe,

  الله أكبر,الله أكبر ,الله أكبر,سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين,و إنا إلى ربنا لمنقلبون,اللهم إنا تسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا,واطو عنا بعده, اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر,و كعابة المنظر,وسوء المنقلب في والمال والأهل.

  Allaahu akbar Allaahu akbar Allaahu akbar,subhaanallazii sakhara lanaa haazaa wamaa kunnaa lahuu muqriniin,wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun,Allaahumma innaa nas'aluka fii safarinaa haazaa albirra wattaqwaa' waminal amali maa tardaa,Allaahumma hawwin aleynaa safaranaa haazaa,waxwi annaa bu'idahuu,Allaahumma anta ssaahibu fissafar,walkaliifatu fil'ahli,Allaahumma innii auuzu bika min waisaai ssafar,waka'aabatil manzar,wa suuil munqalabi filahli walmaal.

  وإذا رجع قالهن وزاد فيهن (آيبون ,تائبون,عابدون,لربنا حامدون) رواه مسلم

  Yogguu deebie isii tanas qaraeeti,tana itti ida'a.''aayibuuna taaibuuna aabiduuna liRabbinaa haamiduuna''muslimtu galmeesse.

  2-السفر أول النهار.

  Ganamaan deemuu

  قال صلى الله عليه وسلم (اللهم بارك لأمتي في بكورها)

  Nabiin keenya s.a.w. akkana jedhan.(Yaa Rabbi ummata kiyyaaf ganama isaanii keysatti barakaa godhiif).

  وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار.رواه أبو داود

  Ammas Nabiin s.a.w.yogguu waraana yookaan saylii ergan yeroo ganamaa keysa erguu turan. Abuu dawud odeesse.

  3-اختيار رفيق السفر

  Waahela wajji deemuu.

  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده)رواه البخاري.

  Nabiin s.a.w. akki jedhan osoo waan anibeeku kan rakkoo kophaa deemuun qabdu beekee ummanni silaa namni tokkichi kophaasaa halkan keeysa karaa hindeemu./bukhaariitu odeesse/

  وقال صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان,والثلاثة ركب)رواه أبو داود والترمذي وأحمد.

  Ammas Nabiin keenya s.a.w. akkana jedhan "namni tokko kophaa karaa deemuun dalagaa sheyxaanaati,namni lama kophaa karaa deemuunis dalagaa sheyxaanaati,namni sadihi ammo wajji yaauun gaariidha./abuu dawud,tirmizii fii ahmad odeessan/

  4-توديع الأهل والأصحاب.

  Maatiifii saahibbanitti dhaammatuu.

  عن قزعة قال :قال لي ابن عمر رضي الله عنهما:هلم أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك)رواه أبو داود.

  Qaza'aan akki jedhe ibnu umar akka nabiin natty dhaammatettin sitti dhaammadhaa koottu mee naan jedheeti ,eegasii ''Rabbitti si dhaame siifii diin keetii fii booddee hojii teetii tis''naan jedhe.abuu daawud odeesse.

  5-أن يؤمر المسافرون أحدهم

  Wajji kara deemtonni nama tokko ajajaa godhachuu.

  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم"رواه أبودود.

  Nabiin keenya s.a.w. akkana jedhan "namni sadihii yoo karaa wajji deeme tokkoajajaa haa godhatanii.''abuu daawud odeesse.

  6- دعاء نزول المنزل

  Kadhaa yeroo qubqtqnii.

  قال صلى الله عليه وسلم "من نزل منزلا ثم قال:أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق,لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك"رواه مسلم.

  Nabiin keenyaa s.a.w.akki jedhee''namni qubatee, auuzu bikalimaatillaahi ttaammaaati min sharri maa khalaqa, jedhe sheyxaanni isa miidhuu hin dandayuu hanga bakka sanirraa deemutti.''muslimtu odeesse.

  7-أن يبدأ عند عودته بالمسجد فيصلي فيه ركعتين.

  Yeroo galu dura masgiidaan jalqabuu isa keysatti raka'aa lama salaatuu.

  قال كعب بن مالك رضي الله عنه:وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم- اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد,فيركع فيه ركعتين, رواه البخاري

  Ka'ibi ibnu maalik akki jedhe''Nabiin yogguu amnarraa galan masgiidatti dura galan isa keysatti raka'aa lama salaatan"bukaariitu odeesse.

  8- التكبير عند الصعود والتسبيح عند الهبوط

  Yeroo ol Koran takbiiraa godhu, yeroo gadi bu'an tasbiiha godhuu.

  كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه اذا علو الثنايا كبروا,واذا هبطوا سبحوا"رواه أبوداود.

  Nabiin keenya s.a.w. fi waraanni isaanii yogguu kaarra olkoran Allaahu akbar jedhan,yoggu dhooqa gadibu'an subhaanallaahi jedhan''abuudaawud odesse.

  تم

  والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

  Asitti dhume galanni Rabbiif haa galu Nagayaaf rahmanni isaa Nabii kenyaa s.a.w. irratti haabu'u.