සාමයේ දොරටුව

කෙටි හැඳින්වීම

කුර්ආනය සහ බයිබලය අතර තිබෙන එකඟතාව වදන් තුලින් සාමය සඳහා තිබන දොරටුව

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්