ආහාර අනුභව කිරීමේදී හා පානය කිරීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්

ආහාර අනුභව කිරීමේදී හා පානය කිරීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්

කෙටි හැඳින්වීම

මුස්ලිම් වරයෙකු අාහාර පාන අනුභව කරන අවස්ථාවේදී පිළිපැදිය යුතු ක්‍රමවේදය මෙහි ඉතා පැහැදිලිව සදහන් කර අැත.

ඔබගේ වටිනා අදහස්