නිදා ගැනීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්

නිදා ගැනීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්

කතිකාචාර්ය :

විචාරය කිරීම: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්

කෙටි හැඳින්වීම

පොදුෙව් මිනිසුන් දිනපතා ජීවතයේ නිදියහනට පැමිණීම අප විසින් ප්‍රතික්ෂේප නොකල හැකි කරුණකි .මෙවන් අවස්ථාවකදී මුස්ලිම් වරුන් වන අපෙග් වගකීම හා අප නිදියහනට පැමිණීෙම්දී පිළිපැදීය යුතු සත්ගුණාංග පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් මෙහිදී සඳහන් වී අැත

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

මූලාශ්‍ර:

වර්ග: