යාන වාහනවල නැග ගමන් කරන විට පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්

යාන වාහනවල නැග ගමන් කරන විට පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්

කතිකාචාර්ය :

විචාරය කිරීම: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්

කෙටි හැඳින්වීම

පොදුෙව් මිනිසුන් ගමන් බිමනක් යාමේදී යාන වාහන හෝ පාගමන් මගින් ප්‍රවාහනය සලස්වා ගනී .ඒ අවස්ථාවේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංග මෙහි පැහැදිලි කරනු ලැබේ..

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්