යාන වාහනවල නැග ගමන් කරන විට පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්

යාන වාහනවල නැග ගමන් කරන විට පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්

කතිකාචාර්ය :

විචාරය කිරීම: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්

කෙටි හැඳින්වීම

පොදුෙව් මිනිසුන් ගමන් බිමනක් යාමේදී යාන වාහන හෝ පාගමන් මගින් ප්‍රවාහනය සලස්වා ගනී .ඒ අවස්ථාවේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංග මෙහි පැහැදිලි කරනු ලැබේ..

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්