යාන වාහනවල නැග ගමන් කරන විට පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්

කෙටි හැඳින්වීම

පොදුෙව් මිනිසුන් ගමන් බිමනක් යාමේදී යාන වාහන හෝ පාගමන් මගින් ප්‍රවාහනය සලස්වා ගනී .ඒ අවස්ථාවේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංග මෙහි පැහැදිලි කරනු ලැබේ..

ඔබගේ වටිනා අදහස්