අසුන් ගැනීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්

අසුන් ගැනීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්

කෙටි හැඳින්වීම

සභාවකදී අසුන් ගැනීෙම්දී මුස්ලිම් වරෙයකු පිළිපැදිය යුතු සත්ගුණාංග යන මාතෘකාව යටතේ කෙටි පැහැදිලි කිරීමක්

ඔබගේ වටිනා අදහස්