අසුන් ගැනීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්

කෙටි හැඳින්වීම

සභාවකදී අසුන් ගැනීෙම්දී මුස්ලිම් වරෙයකු පිළිපැදිය යුතු සත්ගුණාංග යන මාතෘකාව යටතේ කෙටි පැහැදිලි කිරීමක්

ඔබගේ වටිනා අදහස්