ආහාර අනුභව කිරීමේදී හා පානය කිරීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්

ආහාර අනුභව කිරීමේදී හා පානය කිරීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්

කතිකාචාර්ය :

විචාරය කිරීම: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්

කෙටි හැඳින්වීම

මුස්ලිම් වරයෙකු අාහාර පාන අනුභව කරන අවස්ථාවේදී පිළිපැදිය යුතු ක්‍රමවේදය මෙහි ඉතා පැහැදිලිව සදහන් කර අැත.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්