සිය දිවි නසා ගැනීම - ඉස්ලාමිය විසඳුම්

කෙටි හැඳින්වීම

ශ්රීت ලංකාවේ සිය දිවි නසා ගැනීම දිනකට 15ක් සිදුවේ මේ සමබන්ධව ඉස්ලාමිය සංකල්ප සහ එයට විසඳම

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

වර්ග: