සිය දිවි නසා ගැනීම - ඉස්ලාමිය විසඳුම්

කෙටි හැඳින්වීම

ශ්රීت ලංකාවේ සිය දිවි නසා ගැනීම දිනකට 15ක් සිදුවේ මේ සමබන්ධව ඉස්ලාමිය සංකල්ප සහ එයට විසඳම

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්