විශ්වාසය කඩ කිරීම

කෙටි හැඳින්වීම

01. වචනයෙන් හා ක්රිපයාවෙන් කරන වංචාවන්
02. පැවරීම් හා වගකීම් හි වංචාවන්
03. විශ්වාස කර පැවරූ භාණ්ඩ හා මුදල් ගනු දෙනු කිරීම

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්