විශ්වාසය කඩ කිරීම

කෙටි හැඳින්වීම

01. වචනයෙන් හා ක්රිපයාවෙන් කරන වංචාවන්
02. පැවරීම් හා වගකීම් හි වංචාවන්
03. විශ්වාස කර පැවරූ භාණ්ඩ හා මුදල් ගනු දෙනු කිරීම

ඔබගේ වටිනා අදහස්