සුළු පාපයන් මකා විනාශ කරන කර්තව්‍යයන්

සුළු පාපයන් මකා විනාශ කරන කර්තව්‍යයන්

කෙටි හැඳින්වීම

අප විසින් දෛනිකව සිදුවන සුළු පාපයන් අල්ලාහ් දෙවියන්ගේ කරුණාව හේතුවෙන් මැකී විනාශ වී යන්නේය.එවන් කර්තව්‍යයන් සමහරක් මෙහි විස්තර කෙරේ.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්