කෝපය පාලනය කරන අයුරු

කෙටි හැඳින්වීම

තමන් නුරුස්සන දෑ සිදු වන විට ඇති වන ස්වභාවික චෛතසික ප්ර්තික්රිවයාවක් ලෙස ‘කෝපය’ ඉතා සංක්ෂි ප්තව විග්ර‍හ කළ හැක.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්