මරණය මෙනෙහි කිරීම

කෙටි හැඳින්වීම

මරණය මෙනෙහි කිරීමෙන් මෙලොව ජීවිතයෙහි යථාර්තය හඳුනාගැනීමට හැක.

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්