ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් යන්නෙහි අර්ථය

කෙටි හැඳින්වීම

අල්ලාහ් හැර වන්දනාමානය කිරීමට වෙන කිසිවෙකු නැත යන අධිෂ්ඨානයෙන් සිය ජීවිතයේ සි්‍යඵ කටයුතු ඉටුකිරීමෙන් කෙනෙකුට ලැබෙන සැනැසීම

ඔබගේ වටිනා අදහස්