ඊර්ෂ්යා ගුණාංග හා ඒහි අනර්ථවත් විපාක

කෙටි හැඳින්වීම

ඊර්ෂ්යා ගුණාංග නිසා සිත කය වචනය අපවිත්ර වීම

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න