ඊර්ෂ්යා ගුණාංග හා ඒහි අනර්ථවත් විපාක

කෙටි හැඳින්වීම

ඊර්ෂ්යා ගුණාංග නිසා සිත කය වචනය අපවිත්ර වීම

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්