මරණය ගැන සිහිකරමු

කෙටි හැඳින්වීම

ෙලාෙව් අල්ලාහ් හැර සියල්ල නැසීයන බව විශ්වාස කිරීම

ඔබගේ වටිනා අදහස්