තෝරා ගත් රුවන් වැකි - වෙළුම් අංක 5 -

කෙටි හැඳින්වීම

මෙය සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරන ලද පොත් පිංචකි.හදීස් අනූවක වාර්තාකරුවන්ගේ විස්තර හා උගත යුතු පාඩම් මෙහි අන්තර ගත වේ.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්