අඳුරෙන් එළියට

සංස්කරණය :

පරිවර්තනය: අබ්දුල් හකීම් මුහය්යද් දීන්

කෙටි හැඳින්වීම

අඳුරෙන් එළියට නැමැති පොත් පිංච ඉතා වටිනා පොත් පිංචකි.මෙහි කතුවරයා තමන්ඒක දේවත්වය වෙත පිවිසීමට හැකි වූයේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ මෙහිදි විග්‍රහ කර ඇත.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්