අඳුරෙන් එළියට

කෙටි හැඳින්වීම

අඳුරෙන් එළියට නැමැති පොත් පිංච ඉතා වටිනා පොත් පිංචකි.මෙහි කතුවරයා තමන්ඒක දේවත්වය වෙත පිවිසීමට හැකි වූයේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ මෙහිදි විග්‍රහ කර ඇත.

ඔබගේ වටිනා අදහස්