පවෙන් ඉවත්වන්නේ කවදාද?

කෙටි හැඳින්වීම

පවෙන් ඉවත්වන්නේ කවදාද?

ඔබගේ වටිනා අදහස්