තහාරා නම් පිරිසිදුකම

කෙටි හැඳින්වීම

මුස්ලිම්වරයෙකුගේ දෛනික ජීවිතයේ පිරිසිදුකම් කරගන්නේ කෙසේද යයි පැහැදිලි කරයි

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්