මරණින් මතු ජීවිතය පිළිබඳ විමසුමක්

කෙටි හැඳින්වීම

මරණින් මතු ජීවිතයක අවශ්යඳතාව සෑම දහමකම උගන් වන අතර එය මිනිසාගේ විචාර බුද්ධියට හා තර්කයට පිළි ගත හැකි ආකාරයට ඉදිරිපත් කරන්නේ ඉස්ලාමය පමණි.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්