ඉමාම් අල් නවවිගේ හදීස් වදන් 40 පිළිබඳ විවරණය

කෙටි හැඳින්වීම

ඉමාම් නවවිගේ හදීස් වදන් 40 පිළිබඳ තප්සීර්. නවීන මුස්ලිම් සමාජයට අදාල කරැණු බොහෝමයක් ගැන සඳහන් කොට ඇත.

ඔබගේ වටිනා අදහස්