මුහ්තසර් අල්-ෆික්හුල් ඉස්ලාම් පිටුව 54 – 65

කෙටි හැඳින්වීම

1. අස්මාඋල් හුස්නා (අල්ලාහ්ගේ අලංකාර නාමයන්)
2. ඊමාන් හෙවත් විශ්වාසයේ වර්ධනය.

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න