කෙටි හැඳින්වීම

1. අස්මාඋල් හුස්නා (අල්ලාහ්ගේ අලංකාර නාමයන්)
2. ඊමාන් හෙවත් විශ්වාසයේ වර්ධනය.

ඔබගේ වටිනා අදහස්