කෙටි හැඳින්වීම

• 1- සූර් නම් හොරණෑවෙහි පිඹීම
• නැවත නැගටුවනු ලැබීම හා එක්රැස් කරනු ලැබීම
• අවසාන දිනයේ අල්ලාහ්ව මුණගැසීම

ඔබගේ වටිනා අදහස්