සූර් නම් හොරණෑවෙහි පිඹීම- මුහ්තසර් අල්-ෆික්හුල් ඉස්ලාම් පිටුව 103 -107

කෙටි හැඳින්වීම

• 1- සූර් නම් හොරණෑවෙහි පිඹීම
• නැවත නැගටුවනු ලැබීම හා එක්රැස් කරනු ලැබීම
• අවසාන දිනයේ අල්ලාහ්ව මුණගැසීම

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

වර්ග: