ළමා අපචාරය හා කාන්තා හිංසනය

ළමා අපචාරය හා කාන්තා හිංසනය

කෙටි හැඳින්වීම

සමාජයේ සිදුවන ළමා හා කාන්තා අපචාරය සහ ඒවා අවම කිරීම සදහා ඉස්ලාම් පෙන්වන මා්ග

ඔබගේ වටිනා අදහස්