ළමා අපචාරය හා කාන්තා හිංසනය

ළමා අපචාරය හා කාන්තා හිංසනය

කතිකාචාර්ය : මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.

විචාරය කිරීම: සෆර් සාලිහ්

කෙටි හැඳින්වීම

සමාජයේ සිදුවන ළමා හා කාන්තා අපචාරය සහ ඒවා අවම කිරීම සදහා ඉස්ලාම් පෙන්වන මා්ග

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්