ළමා අපචාරය හා කාන්තා හිංසනය

ළමා අපචාරය හා කාන්තා හිංසනය

කතිකාචාර්ය : මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.

විචාරය කිරීම: සෆර් සාලිහ්

කෙටි හැඳින්වීම

සමාජයේ සිදුවන ළමා හා කාන්තා අපචාරය සහ ඒවා අවම කිරීම සදහා ඉස්ලාම් පෙන්වන මා්ග

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

වර්ග: