සත්‍යවන්තභාවය

සත්‍යවන්තභාවය

කෙටි හැඳින්වීම

ඉස්ලාම් සිතෙන් කයෙන් වචනයෙන් යන තුන් දොරටුවම සත්යනවන්තභාවය යටතේ පැවැතිය යුතු බව අවධානරය කරයි.

ඔබගේ වටිනා අදහස්