Islamská vierouka

Popis

Prináša podrobné informácie týkajúce sa doktríny Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ. Vysvetľuje piliere viery, dáva podrobné odpovede pre tie sekty a skupiny, ktoré popierajú niektoré Alláhove atribúty, popierajú osud, sunnah, či popierajú privilégiá a česť prorokových spoločníkov a matiek veriacich.

Al-ˁaḳídatul wásiṭijjaḧ je prvou knihou tohto druhu v slovenskom jazyku. Prináša jasný a stručný pohľad na základy islamskej viery. Ponúka logické argumenty a používa náležitú terminológiu.

Pre každého muslima je dôležité, aby dobre poznal svoju vieru, jej učenie a jej pramene - Korán a autentickú sunnu - presne tak, ako ju chápali a objasňovali prorokovi spoločníci.

Poznanie v srdci je základom viery a uctievania jedného jediného Pána - Alláha - a nazýva sa tawhíd (monoteizmus).

Šeich al-Islam Ibn Tajmijjaḧ je známy svojou spôsobilosťou v argumentácii, precíznosti vo významoch, v jeho jednoduchom štýle, jeho správnom výbere náboženskej terminológie a jeho spôsobilosť v zozbieraní teologických a islamských dôkazov.

Download
Poslať komentár pre webmasterov

Kategórie: