Kategórie

معلومات المواد باللغة العربية

Knihy

Číslo položiek: 9

 • Slovensky

  PDF

  Prorok Ježiš v Koráne: Táto kniha uvádza ako sú v Koráne opísané príbehy poslov a prorokov Božích od Adama až po Muhammada (mier s nimi) a ako Korán detailne vysvetlil príbeh Ježiša (mier s ním).

 • Slovensky

  PDF

  Táto publikácia pojednáva o dôkazoch Biblie a Koránu, že Boh nie je trojjediný, ale je Jediný skutočný Boh, Stvoriteľ všetkého, ktorý je hodný uctievania a nemá žiadneho partnera.

 • Slovensky

  PDF

  Alláh požehnáva Svojich služobníkov v určitom období, v ktorom sú dobré skutky znásobené, hriechy odpustené, ľudský status je obohatený a srdcia veriacich sú obrátené k Pánovi. Tí, ktorí sa očistia, budú úspešní, a tí, ktorí zradia samých seba, neuspejú. Je nevyhnutné učiť sa pravidlám (ahkam) súvisiacim s pôstom (povinným v ramadane a taktiež nepovinným pôstom). Tieto pravidlá oslobodia veriaceho od starostí a pochybností. Dúfame, že táto kniha je dobrým súhrnom pravidiel, etikety, sunny a fatiev o pôste.

 • Slovensky

  PDF

  Táto publikácia je určená pre čitateľov, ktorí sa chcú dozvedieť základné informácie o islame a o prorokovi Muhammadovi, pokoj a mier s ním. Nájdete tu mnoho veršov zo Svätého Koránu, ako aj z Biblie na objasnenie Jedinečnosti Stvoriteľa, Allah. Dozviete sa o tom, čo bolo povedané o prorokovi Muhammadovi, pokoj a mier s ním, ústami viacerých významných osobností. Dúfame, že táto obrázková publikácia Vám objasní krásu a pokoj islamu.

 • Slovensky

  PDF

  Ṣaḥīḥ hlásiaci sa v prosbách a chváliaci všemohúceho Alaha

 • Slovensky

  PDF

  Koran a moderná veda

 • Slovensky

  PDF

  Prináša podrobné informácie týkajúce sa doktríny Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ. Vysvetľuje piliere viery, dáva podrobné odpovede pre tie sekty a skupiny, ktoré popierajú niektoré Alláhove atribúty, popierajú osud, sunnah, či popierajú privilégiá a česť prorokových spoločníkov a matiek veriacich. Al-ˁaḳídatul wásiṭijjaḧ je prvou knihou tohto druhu v slovenskom jazyku. Prináša jasný a stručný pohľad na základy islamskej viery. Ponúka logické argumenty a používa náležitú terminológiu. Pre každého muslima je dôležité, aby dobre poznal svoju vieru, jej učenie a jej pramene - Korán a autentickú sunnu - presne tak, ako ju chápali a objasňovali prorokovi spoločníci. Poznanie v srdci je základom viery a uctievania jedného jediného Pána - Alláha - a nazýva sa tawhíd (monoteizmus). Šeich al-Islam Ibn Tajmijjaḧ je známy svojou spôsobilosťou v argumentácii, precíznosti vo významoch, v jeho jednoduchom štýle, jeho správnom výbere náboženskej terminológie a jeho spôsobilosť v zozbieraní teologických a islamských dôkazov.

 • Slovensky

  PDF

 • Slovensky

  PDF

  Publikácia obsahuje 31 príbehov, prínaša pohľad na to, prečo "aj Slováci" prijali islam. Prvá kniha tohto druhu, v snahe vylepšiť medziľudské vzťahy; odstrániť možné predsudky; aby sa slovenskí muslimovia a muslimky necítili vo vlastnej krajine ako "cudzinci." Príbehy zozbierali: Mgr. Lucia Fifiková, Ammar Qari