Dispozitat dhe rregullat e udhetimit ne Islam

Përshkrimi

Ky artikull shtjellon dispozitat dhe rregullat kryesore të udhëtimit sipas mësimeve islame. Autori artikullin e ndan në dy pjesë. Pjesën e parë ia kushton dispozitave Islame rreth udhëtimit dhe pjesën e dytë rregullave të përgjithshme dhe edukatës së udhëtimit. Të gjitha këto, autori i tregon me një metodologji të lehtë por, të argumentuar. Shpresojmë që ky artikull të jetë një doracak, i cili do t’i ndihmoj udhëtarët që udhëtimi i tyre të jetë në përputhje me rregullat islame.

Download
Mbresat