Udhërrëfyes ditor i haxhiut

Përshkrimi

Ky artikull përmban një udhërrëfyes të lehtësuar për punët ditore të cilat i kryen haxhiu duke sqaruar gjithashtu edhe dispozitat lidhur me to. Udhërrëfyesi i përfshin tre llojet e haxhit me një shtojcë rreth shtyllave, obligimeve dhe syneteve të haxhit si dhe përmbledh ndalesat e ihramit si dhe normat që kanë të bëjnë me kurbanin.

Download
Mbresat