Dallimet në mes veçorive të Mekës dhe Medinës

Përshkrimi

Ky artikull përmend veçoritë e Mekës dhe Medinës dhe dallimet e tyre në dispozita të ndryshme. Artikulli është shkëputur nga komenti i Shejh Ibn El Uthejminit (Allahu e mëshiroftë) që ia ka bërë kaptinës së Haxhit prej librit: “Bulugul Meram”, libër i cili përmbledh hadithet kryesore që përmbajnë dispozitat e Fikhut.

Download

Kategoritë:

Mbresat