Muslimani i ri dhe e kaluara e tij

Përshkrimi

Muslimani i ri, kur të hynë në Islam, duhet të lë pas vetes mëkatet dhe veprat e shëmtuara dhe në të njëjtën kohë ai i gëzohet premtimit se Allahu do t’ia falë periudhën e jetës të cilën e ka kaluar në shirk dhe mëkate. Në këtë artikull përmenden disa argumente që flasin për këtë çështje.

Download
Mbresat