Dëshmia "la ilahe il-lAllah"

Përshkrimi

Në këtë artikull shpjegohet domethënia e fjalës "la ilahe il-lAllah" dhe shtyllat e saj.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes