Ekrem Avdiu - Të gjitha materialet

Numri i materialeve: 3

 • Shqip

  Ligjërues : Ekrem Avdiu

  Tema e ringjalljes ka rëndësi vendimtare në besimin e muslimanit, pa e besuar atë njeriu nuk konsiderohet musliman. Për këtë, hoxha i nderuar, flet në këtë ligjëratë rreth metodologjisë Kuranore në prezantimin dhe argumentimin e mundësisë e ringjalljes duke përmendur disa aspekte të rëndësishme dhe interesante.

 • Shqip

  Autor : Muhamed Xhemil Zejno Redaktoi : Ekrem Avdiu

  Teuhidi dhe Shirku: Në këtë libër hoxha i nderuar, Muhamed Xhemil Zejno (Allahu e mëshiroftë), sqaron rëndësinë dhe vlerën e teuhidit – njësimit të Allahut dhe dëmin e shirkut – adhurimit të dikujt tjetër pos Allahut. Ai gjithashtu sqaron shirkun e madh dhe llojet e tij si dhe shirkun e vogël me llojet e tij, ku dhe tërheq vërejtjen nga disa forma të tyre të cilat i veprojnë njerëzit.

 • Shqip

  Ligjërues : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Refleksione Kuranore: është një seri programesh të përgatitura nga hoxha i nderuar Ekrem Avdiu, për Peace Tv në shqip, e të cilat shtjellojnë tematika të ndryshme rreth Kuranit Fisnik. Këtu kemi përzgjedhur disa nga temat më të rëndësishme të shtjelluara në këtë seri, me shpresë se njohja e tyre do ta reflektoj dritën Kuranore në veprën dhe jetën tonë.

Mbresat