Akideja e Uasitit

Përshkrimi

Akideja e Uasitit: Ky libër i vlefshëm përmban shumicën e çështjeve që kanë të bëjnë me bazat e besimit islam dhe sqaron metodologjinë e ehli sunetit lidhur me burimet, në të cilat bazohen ata.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes