இஸ்லாமின் இறைக் கோட்பாடு அகீதா வாசித்திய்யா

எழுத்தாளர் :

மொழிபெயர்ப்பு: உமர் ஷெரிப்

விபரங்கள்

அல்லாஹ்வின் தன்மைகளையும் இஸ்லாமின் கொள்கைகளையும் ஸலப்களின் வழிமுறைக்கு ஏற்ப விவரிக்கும் நூல்.

Download
Send a comment to Webmaster

ஆரம்ப இடம்:

தாருல் ஹுதா

அறிவியல் வகைகள்:

feedback