Al qiyama kota gidu

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Xerise sefe yere al qiyama kota qotoye kamma sefe jope moxo gemu buru sere be gana aterika siri awa atunu a ga fibe nyana sado aga rini ado gollu benu ga ke kota newondini kome kamma

Download

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini