Aqida sahanten jopera - 5

Aqida sahanten jopera - 5

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

XERISE SEFE aqida sahanten jopera kamma ado fare muhamadu tonwu ntaqu sado xeyi farqun nga rina aya ado a duntanwaqu ei da duna daqale fo su koyayi ma an ke dina wara ama dunwe ke wa akoyini nanti duna pi ma aro kehidi keni dalilenya ti a annbi nyimaqun nwa

Download
Send a comment to Webmaster

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini