Anna salami tana xili kamoxo - 1

Anna salami tana xili kamoxo - 1

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

XERISE nda abangandi sigira bega xirindenwa katta silamaqnwa alla banwe a sehe muaaju qisa kamma ado na alla banaqu batiyendi

Download
Send a comment to Webmaster

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini