Anna salami tana xili kamoxo - 2

Anna salami tana xili kamoxo - 2

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

XERISE nda abangandi xirindana katta silamaqnwa agan qawa kilu benu ragana ado sababunu a sehe xiriyemme daronde kamma

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini