Noonintaaxun ti Xasanne xoxone ya 2

Noonintaaxun ti Xasanne xoxone ya 2

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

XERISE SEFE na abngandi finu faren ngadinya xasann ndi ada kurun qeyi ada farun qeyi

an warayen nwa o hamini