Noonintaaxun ti Xasanne xoxone ya 3

Noonintaaxun ti Xasanne xoxone ya 3

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

XERISE SEFE na abngandi finu benu soro ganta dunwe ne ayi xasann ndi geli bidianunwa

an warayen nwa o hamini