Tibaabun Moodinun Sallen tirindu

Tibaabun Moodinun Sallen tirindu

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

XERISE Ismail diyani SEFE na abangandi tuwano jabindunwa geli Tibaabun dinaSallen tare tarendenwa ado nanyaxe di eya

Download
Send a comment to Webmaster

safe fonu tuwaqunwa: