Tubu ado tubun cartinu 1

qaranwu dana : Almamy barajial

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Al seixuAlmamy baraji a sehe Tubu kamma ado tubun cartinu ado fila kape nmbone

an warayen nwa o hamini