Salen moxo serande

Salen moxo serande

qaranwu dana : SHEIKH TIMERA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

SHEIKH TIMERA wa salen moxo serande

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini