ஆத்துல் குர்ஸி பற்றிய விளக்கம்

விபரங்கள்

இஸ்லாத்தின் ஓரிறை கொள்கைப் பற்றி எடுத்துக் கூறும் குர்ஆனிய வசனங்களில் ஆயதுல் குர்ஸியும் முக்கிய இடத்தைப் பெறு கின்றது.

feedback