சூரா ஹுஜராத் விளக்கம் – ஆயாத் 11

சூரா ஹுஜராத் விளக்கம் – ஆயாத் 11

விரிவுரையாளர்கள் : ஷெய்க் மசீர் அப்பஸி

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

1. மனிதர்கள் ஒருவரை கேவலப்படுத்தக் கூடாது
2. மனிதரில் சிறந்தவர் யார் என அல்லாஹ் அறிவான்
3. சமூக ஒற்றுமைக்கு இந்த ஆயத் வழிகாட்டுகிறது

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப