మాజీ క్రైస్తవ మతాధికారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక యాత్ర

వివరణ

మాజీ క్రైస్తవ పాదిరీ ఇస్లాం స్వీకరించి, ఈ సంత్సరం హజ్ యాత్రలో పాల్గొన్న అనుభవాన్ని తెలుపుతున్న ఒక వాస్తవ గాథ యొక్క అనువాదం. ఇందులో ఆయన ఇస్లాం స్వీకరించటానికి గల కారణాలు మరియు ఆతర్వాత కుటుంబం నుండి ఎదురైన పరిస్థితులను వివరించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్