దిల్ హజ్జ్ మాసపు పది దినాల ప్రత్యేకత

వివరణ

ఈ పుస్తకంలో మొత్తం సంవత్సరంలోనే అత్యంత పవిత్ర దినాలైన దిల్ హజ్జ్ మాసపు మొదటి పది దినాల ప్రాముఖ్యత, వాటిలో చేయవలసిన శుభకార్యాలు వివరంగా చర్చించబడినాయి.

ఫీడ్ బ్యాక్